گروه تحقیقاتی طلوع انواع خدمات ویراستاری پایان نامه، ترجمه متون و چاپ کتاب را انجام می دهد.